Mreža za otvoreni dijalog
Open dialogue network

Mreža za otvoreni dijalog (MOD) je crnogorska nevladina organizacija koja se u svom radu fokusira na uspostavljanje inovativnog pristupa u polju demokratizacije, evropskih integracija i kreiranja javnih politika.

Open Dialogue Network (ODN) is a Montenegrin non-governmental organization focused on establishing an innovative approach in the field of democratization, European integration and policy-making. 

EVROPSKE INTEGRACIJE
EUROPEAN INTEGRATION
GRAĐANSKI AKTIVIZAM
CIVIC ACTIVISM
JAVNE POLITIKE
PUBLIC POLICy