Glavni cilj projekta je doprinos borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Crnoj Gori.

Specifični cilj 1: Unapređenje politika na lokalnom nivou u vezi sa smanjenjem siromaštva

Specifični cilj 2: Doprinos prepoznatosti problema siromaštva od strane donosilaca odluka

Ciljne grupe projekta su: Stanovništo koje živi ispod linije siromaštva ili je u riziku od siromaštva kao i u riziku od socijalne isključenosti u dvije odabrane jedinice lokalne samouprave, Dvije jedinice lokalne samouprave, državni organi

Krajnji korisnici projekta su svi građani i građanke Crne Gore, sa posebnim fokusom na one koji žive ispod granice siromaštva ili su u riziku od siromaštva i socijalne siključenosti, ostale jedinice lokalne samouprave, državni organi.

Uprkos sve više zabrinjavajućim podacima o stepenu siromaštva u Crnoj Gori, nije došlo do temeljnije reforme sistema socijalnog staranja, a Crna Gora već više od deceniju nema strateški okvir za borbu protiv siromaštva. Tokom pandemije jesu u više navrata dijeljene jednokratke finansijske pomoći za najugroženije, a započete su i reforme koje se odnose na povećanja zarada, uvođenje dječjih dodataka i najavljenih jednokratnih finansijskih pomoći za rođenje djece. Međutim, povećanje cijena osnovnih životnih namirnica, ali i gotovo svih ostalih proizvoda i usluga, gotovo da je anuliralo ostvarenja povećanja. Osim toga, veliki broj stanovnika nije obuhvaćen povećanjima zarada, pa se očekuje da će se problem siriomaštva u Crnoj Gori samo produbljivati. Kapaciteti jedinica lokalnih samouprava u borbi protiv siromaštva su veoma ograničeni i nerazvijeni. Iako se već više od deceniju govori o decentralizaciji sistema socijalne zaštite gdje bi lokalne samouprave trebalo da preuzmu veći dio odgovornosti u zadovoljavanju socijalnih potreba svog stanovništva, na tom planu ipak nije urađeno puno. Ovaj projekat ima za cilj ukaže na ove probleme, te da kroz direktan rad sa opštinama ojačanjihove kapacitete za suštinsku i dugoročnu borbu protiv siromaštva.

Projekat je podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo u sklopu programa ‚‚Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu” na kom su partneri Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju ‚‚Zračak nade” i Aktivna zona. Program je finansijski podržan od strane Evropske unije i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s